Firma HIMET, ul. Jana Pawła II 18/6, 77-100 Bytów,  tel.: 693 996 816, e-mail: info@himet.pl
   

HIMET - producent centrów obróbczych CNC do produkcji drzwi, mebli, schodów (maszyny: 3 osiowe, 4 osiowe, 5 osiowe) www.himet.pl   infolinia tel. 598 232 575 lub 693 996 816

Regeneracja elektrowrzecion: szybko, fachowo, skutecznie z gwarancją 12 m-cy. 

 


 

Naprawa wrzecion - profesjonalna, nie garażowa!!!

FIRMA ZAJMUJE SIĘ PRODUKCJĄ MASZYN CNC.

 NASZ SERWIS ZAPEWNIA NASTĘPUJĄCE USŁUGI:

 • wymianę łożysk precyzyjnych zgodnie z zasadami producenta;
 • przezwojenie elektrowrzeciona w razie potrzeby;
 • wyważenie wrzeciona lub elektrowrzeciona;
 • justowanie enkoderów i testowanie sensoryki;
 • testowanie  mechanizmu wymianu narzędzi;
 • precyzyjne pomiary części wrzeciona.

Regeneracja wygląda w następujący sposób:

 • demontaż wrzeciona z maszyny i transport do serwisu;
 • demontaż łożysk wraz z analizą uszkodzeń czopów ich osadzenia i tulei podporowych;
 • kalkulacja kosztów naprawy;
 • kontrola czy poszczególne części odpowiadają zadanym tolerancjom;
 • wyważanie wszystkich obrotowych części elektrowrzeciona;
 • pomiar i regulacja wszystkich mechanicznych i elektrycznych części;
 • montaż wrzeciona i próbna praca oraz test wszystkich funkcji;
 • kontrola parametrów mechanicznych; 
 • ustawianie enkodera obrotów i wszystkich sensorów;
 • montaż w maszynie przez nasz wykwalifikowany serwis. 

Typy łożysk które stosujemy:

Stosujemy wysokiej klasy  precyzyjne łożyska skośne do montażu jako parowane. Są to łożyska które mogą być zamontowane w dowolnym układzie w zależności od potrzeb określonego wrzeciona (np. układ „O”, układ „X”, układ „tandem”).

Kontrola po regeneracji zawiera:

• bicie gniazda narzędziowego
• Kontrola na trzpieniu 300mm
• Siła zacisku narzędzia
• Ustawienie encodera i sensorów

 

  Proponujemy nowe maszyny (centra obróbcze CNC) do obróbki drewna z bardzo intuicyjnym oprogramowaniem graficznym COBUS umożliwiającym szybkie programowanie i  przełączanie produkcji bez utraty czasu. Maszyny CNC marki HIMET umożliwiają programowanie bezpośrednio na obrabiarce za pomocą łatwego interfejsu graficznego CAD/CAM. Dzięki temu nadają się znakomicie do produkcji krótkich oraz długich serii. Obrabiarki HIMET są łatwe w programowaniu, stabilne i powtarzalne a przede wszystkim sprzedawane w realnych cenach i z fachowym serwisem na terenie całej Polski. 

www.himet.pl 

Elektrowrzeciona

Firma HIMET jest producentem centrów obróbczych CNC, który oferuje nowe maszyny do produkcji mebli, schodów i drzwi oraz kompleksowy serwis elektrowrzecion wraz z usługą demontażu i montażu. 

więcej na temat produkcji centrów obróbczych CNC na stronie www.himet.pl 

Nasz serwis wykonuje regeneracje elektrowrzecion    

Regenerujemy wrzeciona producentów: 

CHIRON

CINCINNATI

DAEWOO

DKF

EX-CELL-O

FAG

FISCHER

FOREST

GAMFIOR

GMN

HSD

HOMAG

HÜLLER HILLE

HURCO

IBAG

INDEX

JUNG

KAPP

KESSLER

MAZAK

MITSUBISHI

NSK

OMLAT

SKF

STEP-TEC

RECKERTH

VOUMARD

WEEKE

MORI SEIKI

FANUCLista ta jest ciągle uaktualniana i powiększa się sukcesywnie o nowych producentów.

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Reszczyński ul. Jana Pawła II 18/6, 77-100 Bytów, zwany dalej Administratorem.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@himet.pl  lub pisemnie na adres korespondencyjny: HIMET Krzysztof Reszczyński, ul. Jana Pawła II 18/6, 77-100 Bytów.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.

Cele i podstawy przetwarzania danych:

 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu zawarcia lub wykonywania umowy, której Pani/Pan jest stroną w przedmiocie świadczonej przez Administratora danych usługi polegającej w szczególności na regeneracji wrzecion i elektrowrzecion, integracji systemów sterowania automatycznego, wykonawstwie sterowań CNC do nowych maszyn, wymiany sterowań, modernizacja maszyn i obrabiarek CNC które wymagają kapitalnego remontu sterowania, technice napędowej, robotach przemysłowych paletyzujących i depaletyzująch, integracji i projektowaniu systemów CNC, wdrożeniu, integracji oprogramowania CAD/CAM do wspomagania procesu przygotowania obróbki, wykonawstwo układu sterowania automatyki przemysłowej, automatyzacji procesów i linii technologicznych, serwisie maszyn CNC, montażu optycznych strefowych zabezpieczeń, produkcji obrabiarek CNC, budowie maszyn CNC, sprzedaży obrabiarek CNC do drewna (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu rozpatrywania reklamacji (art. 6 ust.1 lit. b RODO niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności związanych z rachunkowością, obowiązkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji księgowej ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczona usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)
 • przetwarzanie danych osobowych niezbędne w związku z prowadzoną przez administratora działalnością administracyjną i gospodarczą wymagającą w szczególności sporządzania raportów wewnętrznych, analiz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora)

Odbiorcy danych:

Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym przekazanie danych osobowych związane będzie z zawarciem, wykonaniem i realizacją umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów i obowiązków prawnych  Administratora, w szczególności będą to następujące kategorie odbiorców: podmioty zajmujące się doręczaniem korespondencji, podmioty zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentacji, podmioty  zapewniające wsparcie Administratorowi  w dziedzinie informatyki, projektowania i konsultacji technicznych, podmioty dostarczające systemy komputerowe oraz oprogramowanie, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowiązków związanych z egzekucją roszczeń przysługujących Administratorowi wobec Klientów, podmioty świadczące na rzecz Administratora pomoc prawną  oraz usługi audytorskie.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

Podanie przez Panią/pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wymogów ustawowych i umownych oraz jest niezbędne do  zawarcia i realizacji umowy której jesteś stroną.

 Przekazywanie danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski.

 Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do swoich danych (tj. żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych)
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • prawo do usunięcia danych
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Informujemy, że w szczególnych sytuacjach, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie będziemy mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieje: ważnie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw lub wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu wykonania przysługującego Państwu uprawnienia należy skierować żądanie na adres e-mail info@himet.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 598 232 575 . Informujemy, że przed realizacją żądań będzie musieli odpowiednio Państwa zidentyfikować

 

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • prawo do cofnięcia zgody ( o ile została wyrażona) na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

 Profilowanie:

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.