CNC , Jana Pawła II 18/6, 77-100 Bytów, tel. 59 722 18 51

infolinia tel. 597 221 851

 Naprawy, serwis wrzecion i elektrowrzecion 

CNC  - rok założenia firmy 02/2006

 

 
 
 

Regeneracja wrzecion

Serwis wrzecion i elektrowrzecion

  Jednym z najważniejszych elementów wrzeciona z obrabiarki CNC są łożyska. Usterki takie jak nagrzewanie się wrzeciona i nadmierny hałas podczas obróbki świadczą o zużytych łożyskach, które natychmiast powinny zostać wymienione na nowe w celu uniknięcia zniszczenia wrzeciona.

Posiadamy specjalistyczne maszyny umożliwające wykonanie tulei podporowych oraz szlifowanie stożka.

Wykonujemy specjalistyczne naprawy wrzecion i elektrowrzecion obrabiarek CNC polegające na wymianie łożysk. Bardzo często dla podwyższenia sprawności wrzeciona stosujemy łożyska hybrydowe z kulkami ceramicznymi minimalizując możliwość szybkiego zużycia.

Posiadamy sprzęt najwyższej jakości taki jak specjalistyczną wyważarkę do wrzecion wysokoobrotowych, przyrządy do zdejmowania i zakładania nakrętek hydraulicznych i inne specjalistyczne narzędzia. Serwisujemy szereg zaawansowanych wrzecion i elektrowrzecion różnych producentów.

Stosujemy wysokiej klasy skośne precyzyjne łożyska do montażu parowanego. Montujemy zazwyczaj ‘łożyska uniwersalne” specjalnie dopasowane w czasie produkcji w taki sposób, że podczas montażu mogą być zamontowane obok siebie w dowolnym układzie w zależności od potrzeb określonego wrzeciona (np. układ „O”, układ „X”, układ „tandem”).
 
 
Każde elektrowrzeciono musi zostać wyważone.

Czynniki takie, jak zużycie łożysk czy bicie wirnika mogą powodować pogorszenie dokładności połączenia i sztywności układu. To z kolei może prowadzić do dużego niewyważenia całego układu. 

Niewyważenie resztkowe wirnika może wynikać z jego konstrukcji, sposobu wykonania lub zamontowania łożysk. Dla każdego wirnika, nawet pochodzącego z produkcji seryjnej, niewyważenie jest inaczej rozłożone względem jego długości i zawsze takie wrzeciono trzeba wyważać.

Procedura wyważenia polega na sprawdzeniu, regulacji rozkładu masy części wirujących. Dla ochrony łożysk dążymy aby siła niewyważenia wpływająca na łożyska wrzeciona przy prędkości eksploatacyjnej mieści się w zakresie wytrzymałości łożysk, a drgania złączy przy określonej częstotliwości mieszczą się w dopuszczalnym zakresie tolerancji. 

 • Niewyważenie, U [gmm]
  • Parametr określający odchylenie poprzeczne niesymetrycznie rozłożonej masy od osi obrotu - patrz: rys. 1. Niewyważenie określa się w [gmm].
   U = m x e
 • Mimośrodowość, e [µm]
  • Odległość osi obrotu od środka ciężkości - patrz: rys. 1. Mimośrodowość określa się w [µm].
   e = U / m
 • Siła niewyważenia, F [N]
  • Niewyważenie powoduje powstawanie siły odśrodkowej rosnącej liniowo wraz z wielkością niewyważenia i geometrycznie wraz z liczbą obrotów - patrz: siła odśrodkowa, rys. 1. Siłę niewyważenia określa się w [N]. 
   F = u x ω2
Mimośrodowość ​ ​ Niesymetrycznie rozłożona masa
Siła odśrodkowa
Środek ciężkości

Oś obrotu

 Rys. 1: niewyważenie resztkowe 

 

 • Kompensacja niewyważenia
  W celu skompensowania sił odśrodkowych które niekorzystnie wpływają dopuszcza się dodawanie lub ujmowanie materiału, od którego zależy umiejscowienie środka ciężkości względem osi obrotu - patrz: rys. 2.
Mimośrodowość ​ ​ Niesymetrycznie rozłożona masa
Środek ciężkości

Oś obrotu
Mimośrodowość ​ ​ ​ Niesymetrycznie rozłożona masa
Nawiercony otwór kompensujący
Środek ciężkości
Oś obrotu​

Rys. 2: kompensacja niewyważenia. Pierwszy rysunek przedstawia sytuację niewyważenia, drugi - kompensację niewyważenia za pomocą otworu kompensującego. 

Klasa wyważenia zgodnie z normą ISO 1940/1

Przy wyważaniu narzędzia zgodnie z klasą wyważenia G 2.5 przy 20 000 obr/min, określoną normą ISO 1940-1, dopuszczalne niewyważenie wynosi 1 g mm/kg; patrz: wykres 1 (poniżej). Zgodnie z normą ISO 1940-1 dla tej samej prędkości obrotowej dopuszczalne jest większe niewyważenie wirników cięższych niż lżejszych.

 • Klasa wyważenia (ISO 1940/1), G
  • Zgodnie z normą ISO 1940/1 - Wyważenie wirników sztywnych, parametr G określa klasę wyważenia obracającego się obiektu. G to prędkość styczna w środku ciężkości, powiązana z prędkością obrotową. G zależy od prędkości obrotowej (n), masy obiektu (m) i niewyważenia (u). Nie jest możliwe określenie klasy wyważenia G, jeśli nieznana jest prędkość obrotowa. 
   G = e x ω /1000
   = e x n / 9549
   = u / m x n / 9549 [mm/s]

 

Dopuszczalne właściwe niewyważenie resztkowe, eper [g-mm/kg]
Eksploatacyjna prędkość obrotowa, n [obr/min]

 

Wykres 1: dopuszczalne właściwe niewyważenie resztkowe dla różnych klas niewyważenia G zgodnie z normą ISO 1940-1. 

Wraz z rozwojem technologii materiałowych i narzędziowych prędkości skrawania uległy zwiększeniu. W związku z tym, potrzebne stały się nowe warunki wyważenia kompleksowych układów (wrzecion obrabiarek, uchwytów mocujących i narzędzi). Wymagań dotyczących wirników stałych określonych normą ISO 1940-1 nie można stosować do kompleksowych układów z następujących względów:
Wrzeciona obrabiarek, uchwyty mocujące i narzędzia mają inne właściwości niż wirniki sztywne innego typu (np. silniki elektryczne, rotory, itp.):

 • Wrzeciona, uchwyty mocujące i narzędzia tworzą układ charakteryzujący się częstymi odchyłkami (np. ze względu na częste zmiany narzędzi w centrach obróbkowych).
 • Ze względu na wzdłużne i poprzeczne niedokładności mocowania, częste zmiany narzędzi mocowanych we wrzecionie powodują zmianę warunków wyważenia kompleksowego układu.
 • Wąskie tolerancje poszczególnych elementów (wrzeciona, uchwytu mocującego i narzędzia) ograniczają możliwości przeprowadzenia wyważenia.

W szczególności, niedokładności mocowania narzędzi i ograniczenia ustawienia wrzeciona wynikające ze specyfiki danego układu ograniczają warunki wyważenia, jeśli nie jest ono wykonywane dla całego układu wraz z wrzecionem.

   
Łożyska precyzyjne smarowane smarem plastycznym początkowo będzie obracać się ze stosunkowo wysokim momentem tarcia. Jeśli łożysko rozpocznie pracę przy wysokiej prędkości z pominięciem okresu docierania, wzrost temperatury będzie znaczny. Wysoki moment tarcia jest spowodowany ugniataniem nadmiaru smaru i musi upłynąć pewien czas, zanim nadmiar smaru zostanie wypchnięty ze strefy styku. Dla łożysk otwartych można skrócić ten okres, równomiernie nakładając po obu stronach łożyska wymaganą ilość smaru podczas montażu. 
Czasem, bardzo żadko zachodzi potrzeba przezwojenia elektrowrzeciona. Przed przystąpieniem do przezwajania, wykonujemy dokumentacje zdjęciową i schemat uzwojenia. Do przezwajania stosujemy druty nawojowe najwyższej jakości o podwyższonej izolacji cieplnej i napięciowej (tkz. podwójna izolacja).